ماشین نویسی

من با هر ماشین حسابی حساب میکنم جور درنمیاد… در واقع چیزی که برای بنده مبهمه اینه که الان دقیقا خدا باید به کی مراجعه؟؟؟ به درگاه کی متصل؟؟؟ و برای این بزرگوار دعا کنه؟؟ حتما بخوانید: پرنده آزاری ما درباره فیزیولوژی و آناتومی این جانوران رها شده در اجتماع سالها تحقیق و تفحص و…