پاسخ تست روانشناسی حیوانات

پاسخ تست روانشناسی حیوانات  سوال1: گاو یعنی کار ببر یعنی غرور و فخر گوسفند یعنی عشق اسب یعنی خانواده خوک یعنی پول سوال2: توصیف شما از سگ: شخصیت شما است. توصیف شما از گربه: شخصیت شریک زندگی شما است. توصیف شما زا موش صحرایی: شخصیت دشمن شما است. توصیف شما از قهوه: تعبیر شما از…